/info/pages/search-results.aspx

Betingelser og vilkår for brug

Tak for dit besøg på dette websted. Vi beder dig læse disse Betingelser og vilkår for brug omhyggeligt, da du ved enhver brug af dette websted accepterer de betingelser, som fremgår af dette dokument.

På dette websted henviser begreberne "vi, "os", "vores", "Nestlé" og "Nestlé Group" til Nestlé S.A., Nestlé Health Science S.A. og enhver af dennes tilknyttede selskaber, alt efter omstændighederne. “Du/dig” henviser til enhver person, der går ind på og/eller bruger dette websted.

Politik om privatlivets fred for dette websted

Enhver personlig oplysning eller ethvert personligt materiale, som sendes til dette websted, er omfattet af Nestlé Groups politik om privatlivets fred, som fremgår af dokumentet Politik om privatlivets fred på dette websted.

Informationernes nøjagtighed, fuldstændighed og rettidighed

Vi gør os alle rimelige anstrengelser for at sikre, at informationerne på dette websted er nøjagtige og fuldstændige, men er ikke ansvarlige for nøjagtigheden og fuldstændigheden af de informationer, vi gør tilgængelige på dette websted. Enhver brug af materialet på dette websted er på din egen risiko. Du accepterer, at det er dit ansvar at holde øje med eventuelle ændringer i det materiale og de informationer, der findes på dette websted.

Overførsel

Enhver ikke-personlig kommunikation eller materiale, som du overfører til dette websted pr. elektronisk post eller på anden måde, herunder data, spørgsmål, kommentarer, forslag eller lign., er og vil blive behandlet som ikke-fortroligt og ikke-privatretligt beskyttet. Alt, hvad du måtte fremsende eller uploade, bliver omfattet af Nestlé Groups ejendomsret og kan anvendes til ethvert formål, herunder men ikke begrænset til reproduktion, videregivelse, overførsel, offentliggørelse, udsendelse og bekendtgørelse. Endvidere har Nestlé Group ret til at bruge enhver ide, kunstværk, opfindelse, udvikling, forslag eller koncept indeholdt i kommunikation, som du sender til dette websted, til et hvilket som helst formål (herunder, men ikke begrænset til udvikling, fremstilling, annoncering og markedsføring af produkter). Enhver sådan brug sker uden godtgørelse af den part, som har fremsendt informationen. Når du fremsender information, garanterer du samtidig, at du ejer det materiale/indhold, du fremsender, at det ikke er ærekrænkende, og at Nestlé Groups brug heraf ikke vil krænke nogen tredjeparts rettigheder eller på anden måde bevirke, at vi overtræder nogen gældende love. Nestlé Group har ingen pligt til at bruge den fremsendte information.

Intellektuelle ejendomsrettigheder

Registreret varemærke tilhørende Société des Produits Nestlé S.A. Alle rettigheder forbeholdes.

Alle ophavsretlige rettigheder og andre intellektuelle ejendomsrettigheder til tekst, billeder og andet materiale på dette websted tilhører Nestlé Group eller anvendes med tilladelse fra den relevante ejer.
Du har tilladelse til at browse på dette websted, gengive uddrag heraf ved at udskrive det eller downloade det på en harddisk eller med distribution til andre enkeltpersoner for øje. Dette er kun tilladt på den betingelse, at du sørger for, at alle oplysninger om ophavsretlige rettigheder og andre ejendomsretlige rettigheder samt ovenstående varemærke er intakt og fremgår af de pågældende reproduktioner. Ingen reproduktion af nogen som helst del af dette websted må sælges eller distribueres med henblik på kommerciel vinding og må hverken modificeres eller indarbejdes i noget andet arbejde, offentliggørelse eller websted.

De varemærker, logoer, bogstaver og servicemærker (kollektivt "varemærker"), der vises på dette websted, tilhører Société des Produits Nestlé S.A., som er en del af Nestlé Group. Intet på dette websted må fortolkes således, at der ydes en licens eller en ret til at bruge et varemærke, som vises på dette websted. Brug/misbrug af varemærker, som vises på dette websted, eller af et hvilket som helst andet indhold på dette websted, bortset fra som angivet i Betingelser og vilkår for brug, er strengt forbudt. Du informeres også om, at Nestlé Group agter at håndhæve sine intellektuelle ejendomsrettigheder strengt i det videst mulige omfang i henhold til loven.

Links til andre websteder

Links på Nestlé Groups websteder kan tage dig uden for Nestlé Groups netværk og systemer, og Nestlé Group ifalder intet ansvar for indholdet, nøjagtigheden eller funktionen af sådanne tredjeparts-websteder. Disse links gives i god tro, og Nestlé Group kan ikke holdes ansvarlig for nogen som helst senere ændring i andre tredjeparts-websteder, hvortil vi giver et link. At vi giver et link til andre websteder, er ikke ensbetydende med, at Nestlé Group har godkendt disse. Vi anbefaler stærkt, at du omhyggeligt læser og sætter dig ind i de retlige informationer og informationerne om beskyttelse af privatlivets fred, som gives på alle andre websteder, du besøger.

Garanti og ansvarsfraskrivelse

Din brug af dette websted sker udelukkende på din egen risiko.

Garantier

Dette websted tilbydes "som det er" og "som det er tilgængeligt", og Nestlé Group giver følgelig ingen garantier af nogen som helst art, det være sig udtrykkeligt som underforstået, lovfæstet eller på anden måde (herunder en underforstået garanti om salgbarhed eller tilfredsstillende kvalitet eller egnethed til et bestemt formål), herunder garantier eller erklæringer om, at materialet på dette websted er fuldstændigt, nøjagtigt, pålideligt, rettidigt, ikke-krænkende over for tredjeparter, at adgang til dette websted vil være uforstyrret eller fejlfrit eller frit for virus, at dette websted vil være sikkert, at råd eller udtalelser indhentet fra Nestlé Group gennem dette websted er nøjagtige, eller at der kan fæstes lid til dem, og enhver erklæring eller garanti i den forbindelse fraskrives derfor udtrykkeligt.

Bemærk venligst, at det i visse jurisdiktioner ikke er tilladt at fraskrive sig underforståede garantier, så visse af disse udelukkelser finder måske ikke anvendelse på dig. Du bedes tjekke den lokale lovgivning.

Vi forbeholder os til enhver tid ret til at begrænse, suspendere eller ophæve din adgang til dette websted eller enhver funktion på dette websted eller enhver funktion eller del heraf uden varsel.

Ansvar

Nestlé Group og/eller enhver part, som deltager i skabelsen, produktionen eller leveringen af dette websted på vores vegne, ifalder intet ansvar eller hæftelse af nogen som helst art for direkte skader, hændelige skader, følgeskader, indirekte skader, dokumenterede tab eller skader eller pønalt begrundede skader, omkostninger, tab eller ansvar af nogen som helst art, uanset hvordan de måtte være opstået i forbindelse med din adgang til, brug af, manglende mulighed for at bruge, ændring i indholdet på dette websted, eller som måtte være opstået i forbindelse med ethvert andet websted, som du får adgang til via et link på dette websted, eller, i det omfang det er tilladt i henhold til gældende lov, fra enhver handling, vi foretager eller ikke foretager som følge af en elektronisk postmeddelelse, du har sendt til os.

Nestlé Group og/eller enhver part, som deltager i skabelsen, produktionen eller leveringen af dette websted, har intet ansvar for at vedligeholde det materiale og de tjenester, som er gjort tilgængelige på dette websted, eller at levere korrigeringer, opdateringer eller frigivelser i forbindelse hermed. Ethvert materiale på dette websted kan ændres uden varsel.

Endvidere ifalder Nestlé Group intet ansvar eller hæftelse af nogen som helst art for tab forårsaget af virus, der måtte inficere dit computerudstyr eller andre ejendele som følge af din brug af, adgang til eller download af materiale fra dette websted. Hvis du vælger at downloade materiale fra dette websted, gør du det på din egen risiko.

I videst muligt omfang, det er tilladt i henhold til gældende lov, fraskriver du dig udtrykkeligt alle krav over for Nestlé Group, dennes funktionærer, direktører, medarbejdere, leverandører og programmører, som måtte kunne opstå på grundlag af din brug af eller adgang til dette websted.

Forbudte aktiviteter

Det er forbudt at foretage enhver handling, som Nestlé Group efter eget skøn vurderer er upassende, og/eller som ville blive betragtet som en ulovlig handling, eller som er forbudt ved en lov, som finder anvendelse på dette websted, herunder, men ikke begrænset til:

Enhver handling, der ville udgøre en overtrædelse af privatlivets fred (herunder upload af private oplysninger uden den pågældende persons samtykke) eller enhver anden personlig rettighed,

Brug af dette websted til at tale nedsættende om eller ærekrænke Nestlé Group, dennes medarbejdere eller andre personer eller handle på en sådan måde, at det bringer Nestlé Groups gode navn og omdømme i miskredit,

Upload af filer, der indeholder virus, der kan forårsage skade på Nestlé Groups ejendele eller andre personers ejendele, og

Upload eller overførsel til dette websted af ethvert ikke-godkendt materiale, herunder, men ikke begrænset til materiale, der efter vores opfattelse kan forårsage gener, der kan være skadelige for, eller som krænker Nestlé Groups eller en tredjeparts systemer eller netværkssikkerhed, eller som er ærekrænkende, racistisk, obskønt, truende, pornografisk eller på anden måde ulovligt.

Værneting og gældende ret

Nestlé Group gør ikke gældende, at materiale og informationer på dette websted er passende eller tilgængelige på alle nationale lokaliteter eller på alle nationale sprog.

Du og Nestlé Group accepterer, at enhver strid eller ethvert krav, som måtte opstå på grundlag af eller i forbindelse med brug af dette websted, reguleres af schweizisk lov, og at domstolene i Schweiz har enekompetence til at træffe afgørelse i sådanne sager.

Cookies

Nestlé anvender sporingsteknologi ("cookies"). Nestlé Groups politik om brug af cookies fremgår af Nestlé Groups politik om privatlivets fred og personlige oplysninger på denne webside.

Opdatering af juridiske meddelelser

Vi forbeholder os ret til at ændre og korrigere denne meddelelse. Vi beder dig venligst læse denne side jævnligt for at sætte dig ind i disse og eventuelle nye informationer.

Copyright© Société des Produits Nestlé S.A. 2004